กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารทิสโก้

ให้คุณมีเงินเหลือใช้มากกว่า

พร้อมโอกาสลดดอกเบี้ยสูงสุดครึ่งหนึ่ง

ด้วย TISCO Mortgage Saver

*

หมายเหตุ การให้บริการ ทิสโก้ มอร์เกจเซฟเวอร์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. การชำระคืนเงินกู้มากกว่าค่างวดตามสัญญากู้ยืมเงิน จะสามารถเบิกถอนคืนเงินในส่วนที่ชำระเกินไว้ได้ ตามเงื่อนไขการเบิกถอนเงินที่ธนาคารกำหนด
 2. เงินที่ชำระล่วงหน้าเกินกว่าค่างวดตามสัญญากู้ยืมเงิน จะนำไปหักเงินต้นคงเหลือในการคำนวณดอกเบี้ย และเมื่อใดมีการเบิกถอนเงินจำนวนดังกล่าว จะทำให้เงินต้นคงเหลือในการคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเท่ากับจำนวนเงินที่เบิกถอนออกไป
 3. กรณีที่ชำระคืนเงินกู้เกิน 50% ของเงินต้นคงเหลือ ส่วนที่เกิน 50% จะถูกนำไปหักเงินต้นถาวร ซึ่งจะไม่สามารถเบิกถอนคืนส่วนที่เกินนี้ได้ ตัวอย่างเช่น เงินต้นคงเหลือ 1,000,000 บาท หากชำระคืนเงินกู้เกินกว่าค่างวดรวม 600,000 บาท จะสามารถเบิกถอนคืนส่วนที่เกินนี้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท ส่วนเกิน 100,000 บาทจะถูกนำไปหักเงินต้นถาวร ซึ่งไม่สามารถเบิกถอนได้
 4. เมื่อมีการชำระคืนเงินกู้ล่วงหน้าเข้ามาในบัญชีมากจนทำให้ยอดสินเชื่อคงค้างเป็น 0 ถือว่าบัญชีสินเชื่อบ้านทิสโก้ มอร์เกจเซฟเวอร์เป็นอันสิ้นสุด ธนาคารจะติดต่อลูกค้าเพื่อไถ่ถอนจำนอง และคืนเงินชำระล่วงหน้าในวันทำการถัดไปทันที
 5. ตรวจสอบยอดเงินต้นคงเหลือ และจำนวนเงินที่สามารถถอนได้ผ่าน TISCO e-Statement บนเว็บไซต์ www.tisco.co.th หรือใบเสร็จรับเงินในแต่ละเดือน
 6. เงินที่ชำระล่วงหน้าเกินกว่าค่างวดตามสัญญากู้ยืมเงิน สามารถเบิกถอนได้ผ่านตู้เอทีเอ็มทุกตู้ทุกธนาคารได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเบิกถอนผ่านเช็คที่สาขาของธนาคารทิสโก้ในเวลาทำการ
 7. กรณีไม่ได้ชำระค่างวดตามเวลาที่กำหนด และในบัญชีสินเชื่อบ้านทิสโก้ มอร์เกจเซฟเวอร์มียอดเงินที่ชำระล่วงหน้าอยู่ ระบบจะทำการตัดค่างวดจากยอดเงินดังกล่าวอัตโนมัติ หากยอดเงินดังกล่าวต่ำกว่าค่างวด ระบบจะยังคงตัดค่างวดตามยอดดังกล่าว และส่วนค่างวดที่เหลือจะเป็นรายการค้างชำระ ตัวอย่างเช่น ค่างวด 20,000 บาท และมียอดเงินที่ชำระล่วงหน้าอยู่ 15,000 บาท ระบบตัดค่างวด 15,000 บาท ส่วนค่างวด 5,000 บาทที่เหลือจะเป็นรายการค้างชำระ
 8. ค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย และค่าปรับเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 9. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด


*เงื่อนไขเพิ่มเติม โปรโมชั่นพิเศษ รับ Cashback ดอกเบี้ยบ้าน x3 งวด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน TISCO Mortgage Saver ที่ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน (MRTA) ทุนประกันเท่ากับวงเงินสินเชื่อ
  ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 15 ปี โดยจะต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และเบิกใช้เงินกู้ภายใน 31 พฤษภาคม 2562
 2. กำหนด 1 งวด เท่ากับระยะเวลา 30 วัน ดังนั้น 3 งวด เท่ากับระยะเวลา 90 วัน 
 3. ดอกเบี้ย Cashback คำนวณจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้น (ไม่รวมสินเชื่อประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน) 
 4. ธนาคารจะคืนเงินเข้าบัญชี Mortgage Saver ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เบิกใช้เงินกู้
 5. กรณีไถ่ถอนจำนองภายใน 5 ปีแรก ธนาคารจะเรียกคืนค่าจดจำนองและดอกเบี้ยดังกล่าว 
 6. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 7. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ประกอบอาชีพพนักงานประจำเท่านั้น

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด